Användarvillkor

Villkor för användande av Cardia AB:s förmedlingstjänst.

1. Allmänt och giltighet

Cardia AB (559146-6320), Kistagången 12, 16 440 Kista (”Cardia”) tillhandahåller en plattformslösning för bilförmedling under domännamnet www.cardia.eu och applikationsnamnet Cardia Sverige (”Applikationen”).

I applikationen kan privatpersoner (”Säljare”) genom att lämna säljuppdrag till Cardia sälja motorfordon som uppfyller vissa bestämda kriterier (”bilar”) till av Cardia identifierade privatpersoner (”Köpare”) via ett uppdragsförfarande. För att kunna sälja eller köpa bilar via applikationen måste säljare och köpare vara registrerade och godkänna transaktioner via digitalt BankID (”E-legitimation”) samt i övrigt följa dessa användarvillkor. Privatpersoner registrerade i applikationen kallas nedan som ”Användare”.

Dessa användarvillkor (”Villkor/en”) och de övriga villkor som publiceras i applikationen är tillämpliga vid användares användning av applikationen och vid köp och försäljning av produkter och tjänster via applikationen. Villkoren kompletteras även av särskilda villkor om köparen finansierar köp av bilar genom Cardias finansieringspartner [xx] Bank. På Bank [xxx] kan du som användare läsa mer om villkor m.m. gällande finansiering.

Genom att registrera sig i applikationen godkänner användaren dessa Villkor och förbinder sig att följa dem. Det är därför viktigt att användaren läser igenom villkoren noggrant samt i övrigt tar del av den information som ges i applikationen. Cardia rekommenderar användare att skriva ut en kopia av dessa Villkor. En användare måste signera villkoren med e-legitimation vid användandet av applikationen. Krav på signering med E-legitimation sker även i samband med köp och försäljning av bilar. Om E-legitimation saknas går det inte att använda applikationen eftersom identifiering med E-legitimation är ett krav. Om frågetecken uppstår är användare välkomna att kontakta Cardias kundservice via e-post kontakt@cardia.eu med eventuella frågor

Jag (Användaren) har noga läst igenom användarvillkoren, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som innefattas. Jag lovar att uppdatera min kontaktinformation vid behov.

2. Användare

Köp eller försäljning av bilar kan endast ske efter registrering i applikationen.

Enbart fysiska personer över 18 år kan bli registrerade i applikationen. En fysisk person får endast ha en användare registrerad i applikationen

Registrering sker genom att du loggar in i applikationen med E-legitimation. För att aktivera kontot kan det hända att du måste verifiera din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer genom att svara på de meddelanden som Cardia skickar till den uppgivna e-postadressen och telefonnumret. Efter aktivering av kontot sker inloggning i applikationen med hjälp av E-legitimation.

Användare har inte rätt att överlåta eller låta annan använda dennes inloggningsuppgifter och ansvarar för alla handlingar som vidtas med användande härav. Vidare har användare endast rätt att använda applikationen i eget namn och för egen räkning. användare ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering är korrekta och fullständiga. Användaren är skyldig att uppdatera sina uppgifter vid behov.

3. Bilar

Bilar får vid försäljningen vara högst 12 år gamla, ha som mest 299 hästkrafter, kört som mest 30 000 mil och ha ett lägsta försäljningspris om 40 000 kronor för att få säljas i applikationen. Bilar ska från det att Cardiatest bokas enligt punkt 4 nedan och under hela försäljningsprocessen vara påställt, i trafik, innebärande att säljaren måste ha betalt tillämplig fordonsskatt för aktuellt bil. Vidare accepteras endast bilar som är registrerat som (i) personbil eller (ii) lätt lastbil (upp till 3,5 ton). Bilar som (a) enligt Cardias bedömning har en tvivelaktig historik, såsom men inte begränsat till inlösta försäkringsskadade bilar (exempelvis bilar med så kallad salvage title) och bilar med manipulerad mätarställning, eller (b) inte omfattas av AB Svensk bilgarantis villkor för begagnadbil-garanti enligt punkt 7 nedan, kan ej säljas av användare i applikationen. Cardia äger rätt att ensidigt besluta att neka försäljning av sådant bilar via applikationen.

4. Cardiatest och säljperiod

Alla bilar ska före försäljning genomgå ett diagnostest (”Cardiatest”) som utförs av Cardias testpartners vid var tid angivna platser i applikationen (”Testpartner”). Testet ska utföras vid någon av Testpartnernas bilprovningsstationer runt om i Sverige.

Säljaren bokar testet för det aktuella bilen genom att göra en elektronisk bokning i applikationen.

Säljaren kan kostnadsfritt avboka sitt Cardiatest senast 24 timmar innan tiden för testet. Om Säljaren inte infinner sig hos Testpartnern vid bokad tid eller om säljaren inte avbokar Cardiatestet enligt ovan är säljaren skyldig att betala en avgift om 750 kronor till Cardia.

Cardiatestet utförs enligt var tid gällande rutiner och riktlinjer som utarbetas av Cardia i samarbete med sina Testpartners och omfattar även fotografering av bilen för publicering enligt förutbestämd fotomall, dokumentation av mjuka värden (spår av pälsdjur, lukt, klädsel, etc.). Bilens utrustning dokumenteras inte vid Cardiatestet, utan säljaren ansvarar själv för att så sker. I samband med Cardiatestets utförande upprättar testpartnern på plats ett protokoll avseende resultatet av testet (”Cardiaprotokoll”).

Cardiaprotokollet utifrån Cardiatestet kommer att visas offentligt i applikationen. Cardiaprotokollet visas enbart om säljaren har godkänt att Cardia får det. Säljaren har således rätt att neka Cardia till att visa Cardiaprotokollet offentligt. Vid ett nekande av Säljaren att offentliggöra Cardiaprotokollet kan dock inte bilen säljas via Applikationen och säljaren/användaren blir då skyldig att betala en avgift om 750 kronor till Cardia.

Efter genomfört Cardiatest av bilen och vid accepterad publicering av Cardiaprotokollet kan en säljare bjuda in en köpare för försäljning av bilen i Applikationen. Cardiatestets resultat har en giltighetstid om 30 dagar räknat från det att Cardiatestet utförts på bilen (”Säljperiod”). Har giltighetstiden utgått kan inte säljaren längre använda applikationen för försäljning av sin bil. Om säljaren efter säljperioden vill använda applikationen behöver bilen genomgå en efterkontroll hos en testpartner. Efterkontrollen bokas enkelt i applikationen.

Cardia erbjuder en Säljare ett kostnadsfritt Cardiatest om bilen säljs inom säljperioden. Om Fordonet inte säljs inom säljperioden debiteras säljaren 750 kronor för Cardiatestet. En säljare som vill utföra en efterkontroll av Fordonet kommer att debiteras 750 kronor för detta.

Första Cardia-testet är kostnadsfritt under perioden 2019-01-01 tom 2019-07-01.

5. Försäljningspris och köpeskilling

Cardia värderar inte de bilar som säljs via aplikationen. Säljaren väljer sitt eget försäljningspris i applikationen. säljarens försäljningspris får dock inte vara lägre än bilens restskuld i det fall sådan finns.

När en köpare accepterat ett försäljningserbjudande från säljaren och påbörjat köpet skapas ett köpekontrakt innehållande fullständiga uppgifter om bland annat köpeskillingen för bilen samt administrationsavgiften. Administrationsavgiften är den avgift som säljaren betalar för användandet av applikationen.

6. Försäljningsprocessen och avbrott

Cardia arbetar under hela försäljningsprocessen för att både säljare och köpare ska vara nöjda. En viktig del för att åstadkomma detta är att erbjuda köparen en ökad trygghet i form av försäkringar, garantier, Cardiatester och finansieringsmöjligheter. En lika viktig pusselbit är att säljaren erbjuds en enkel metod för försäljning och att dennes bil får god exponering. Cardia samarbetar i en del situationer med underleverantörer. Cardia ansvarar inte för dessa underleverantörers fullgörande av sina rättigheter och skyldigheter efter det att försäljningen är slutförd. Med slutförd menas när en Köpare betalat aktuell köpeskilling och erhållit Fordonet.

Säljaren förbinder sig att inte sälja bilen på annat sätt än via applikationen under Säljperioden. Efter avslutad säljperiod står det säljaren fritt att använda andra kanaler för försäljning av bilen. Säljaren är skyldig att betala Cardia 750 kronor om säljaren bryter mot försäljningsförbudet under säljperioden.

7. Begagnadbil-garanti

Fordon som säljs via applikationen omfattas av en begagnadbil-garanti tillhandahållen av Cardias samarbetspartner AB Svensk bilgaranti. Garantin börjar gälla i samband med bilensägarbyte och betecknas som Cardias trygghetspaket. Köparen kan välja att förlänga trygghetspaketet mot en kostnad. Läs mer om de garantier/försäkringar som erbjuds via Cardias samarbetspartner genom att gå in på Cardias hemsida www.cardia.eu/partners

8. Försäkring

Under användning av applikationen ansvarar säljaren för att bilen är korrekt försäkrat. Säljaren bär egen risk för skador som kan uppstå under en pågående försäljning såsom under provkörningen. Cardia och Cardias testpartners innehar ansvarsförsäkringar som bland annat gäller i en situation där en testpartner orsakat skada på bilen under ett Cardiatest.

Köparen får en 14 dagars kostnadsfri försäkring via Trygg-Hansa vid köp av bilen. Köparen är inte förbunden att förlänga försäkringen. Under fordonsägarbytet täcks Fordonet av Cardias Flytande företagsförsäkring som utges av Trygg-Hansa.

Cardia är ingen försäkringsförmedlare och därav inte under tillsyn av Finansinspektionen.

9. Avgifter och betalningsvillkor

Genom att använda applikationen godkänner användare de avgifter och betalningsvillkor som anges i villkoren. Avgifter utgår med belopp som vid var tid anges i applikationen och villkoren. Samtliga belopp anges inklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

I de fall efterkontroll av bilen blir aktuellt enligt punkt 4 står alltid säljaren för kostnaden. Kostnaden för efterkontroll debiteras med en faktura från Cardia om 750 kronor.

Säljaren har förbundit sig att sälja bilen i enlighet med vad som anges i punkt 6 ovan. Om säljaren avbryter försäljningen innan säljperiodens utgång är säljaren skyldig att betala Cardia en avgift om 750 kronor.

Administrationsavgiften är den avgift som säljaren betalar för användandet av applikationen. Administrationsavgiften belastar endast säljaren och uppgår till 3000 kronor. Administrationsavgiften dras av innan köpeskillingen betalas ut till säljaren.

Cardia har rätt att när som helst ändra administrationsavgiften, dock inte i förhållande till en försäljning som pågår eller har avslutats vid tidpunkten för ändringen. Säljaren har inte i något fall rätt att få tillbaka administrationsavgiften.

Köpeskillingen utbetalas till säljaren efter det att Cardia mottagit betalning av köparen, dragit av administrationsavgiften samt löst bilens eventuella restskulder som istället betalas direkt till kreditgivaren.

I det fall en Säljare avbryter en försäljning när en köpare har ingått köpeavtal med säljaren har Cardia rätt att med omedelbar verkan säga upp säljarens användarkonto i applikationen. Säljaren är i en sådan situation skyldig att, utöver direkta kostnader som Cardia kan påvisa sig haft, betala en avbrottsavgift om 5000 kronor till Cardia.

Om en användare inte erlägger full betalning i föreskriven ordning för avgifter som ska erläggas till Cardia i enlighet Villkoren har Cardia rätt att ta ut dröjsmålsränta samt påminnelseavgift och inkassobrevsavgift för varje utsänd påminnelse respektive inkassobrev enligt lag.

10. Betalningsvillkor och betalningsalternativ

Administrationsavgiften är den avgift som säljaren betalar för användandet av applikationen. Administrationsavgiften belastar endast säljaren och uppgår till 3000 kronor. Administrationsavgiften dras av innan köpeskillingen betalas ut till Säljaren.

När en köpare har valt betalningssätt skapas en köporder innehållande uppgift om bl.a. Fordonets köpeskilling, begagnadbil-garanti och försäkring. Köpordern finns tillgänglig i Applikationen innan Köparen godkänner villkoren för köpet. Köpordern betalas sedan omedelbart av Köparen.

Köpeskillingen utbetalas till säljaren efter det att Cardia mottagit betalning av köparen, dragit av administrationsavgiften samt löst Fordonets eventuella restskulder som istället betalas direkt till kreditgivaren.

Betalningsalternativ

Direktbetalning via bank

Köparen loggar in via sin bank och betalningen blir genomförd direkt. Köparen kan välja att betala hela köpeskillingen eller kontantinsatsen för billånet genom direktbetalning om Köparen är internetkund hos Nordea, SEB, Handelsbanken eller Swedbank. En direktbetalning bokförs omgående hos Cardias samarbetspartner Payex.

Direktbetalning via Swish

Köparen väljer betalningsalternativet Swish direkt i applikationen och betalningen blir genomförd direkt. Köparen kan välja att betala hela köpeskillningen eller kontantinsatsen för billånet genom Swish. En Swish betalning bokförs omgående hos Cardias samarbetspartner Payex.

Betalningsalternativ i samarbete med Kreditgivare (allmäninformation)

Vid finansiering via billån förbehåller sig Cardia rätten att göra en kreditupplysning genom lämpligt kreditinstitut som väljs av köparen i applikationen. Köparen får besked inom 15 minuter om ansökan har beviljats och Cardia kan hantera ditt köp. Skulle en ansökan inte bli beviljad kan Köparen gå tillbaka och välja ett alternativt betalningssätt. För att få mer information kring varför en ansökan inte blivit beviljad kontakta Cardias kundservice.

Kreditgivare (Billån med kontantinsats)

I samarbete med Kreditgivare erbjuder Cardia finansiering av billån med kontantinsats. Ett av villkoren för billån är att Fordonet belånas till max 80 % av köpeskillingen. Resterande 20 % betalas som kontantinsats till Cardia. Den ränta som erbjuds vid billån med kontantinsats är inte individuellt anpassad utan uppgår till 3,95 %.

Kreditgivare (Billån utan kontantinsats)

I samarbete med Kreditgivare erbjuder Cardia finansiering av billån utan kontantinsats. Den ränta som erbjuds vid billån utan kontantinsats är individuellt anpassad. För mer information om kreditgivare och fullständiga villkor, klicka här; www.cardia.eu/financing.

11. Kreditspärr och fullmakt

Cardia kommer att kontrollera om bilen omfattas av en s.k. kreditspärr i vägtrafikregistret. Om bilen omfattas av en kreditspärr kommer detta att framgå i applikationen till Säljaren. Säljaren kan inte använda applikationen förrän en fullmakt har utgetts till Cardia för att lösa eventuell restskuld vid försäljning av bilen.

Genom försäljningsuppdraget har Säljaren lämnat fullmakt till Cardia för att begära ut information om eventuell restskuld för bilen hos relevant kreditgivare och att lösa restskulden hos kreditgivaren för Säljarens räkning i samband med utbetalning av köpeskillingen enligt punkt 9 ovan.

Om bilen har en restskuld utan att detta framgår av vägtrafikregistret är säljaren skyldig att informera Cardias kundservice om relevant kreditgivare i samband med registrering på applikationen. Som framgår av punkt 13 nedan ansvarar säljaren gentemot köparen för att bilen är Säljarens egendom, fritt från belastningar, samt inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd.

12. Köpekontrakt, avlämnande av bilen och köparens ansvar för avsyning

I en försäljning via applikationen är Cardia mellanhand och den som juridiskt äger bilen vid tillfället för kreditansökan, avlämnande samt undertecknande av köpekontrakt m.m. Säljaren har bilen i besittning åt Cardia och har fått i uppdrag av Cardia att överlämna bilen till Köparen.

Provkörning, avlämnande samt undertecknande av köpekontrakt m.m. sker på fysisk plats som tillsammans förbestämts av säljaren och köparen.

Säljaren ansvarar för avlämnande av bilen till köparen. Säljaren är ansvarig för att vara på plats vid avlämnandet.

Köparen ansvarar för avsyning av bilen innan köpet fullbordas. Med avsyning menas att provköra Fordonet och titta igenom Cardiaprotokollet.

13. Säljarens ansvar

Endast bilens verkliga ägare har rätt att använda applikation. bilens ägare, dvs. säljaren, har inte rätt att överlåta ansvaret för försäljningen. Samtliga bilar som saluförs i applikationen saluförs i det skick som framgår av Cardiaprotokollet. Säljaren ansvarar för att Fordonet och eventuell tillhörande utrustning är Säljarens egendom, att de är fria från belastningar, att fordonsskatt är betald samt att de är till fullo betalda och inte föremål för någon tvångseller säkerhetsåtgärd.

Bilar som får säljas genom Cardias Applikation är bilar som uppfyller minst följande villkor:

-Bilens får max vara 12 år gammal.
-Bilen får max ha 299 hästkrafter.
-Bilen får max kört 30 000 mil.
-Bilen är inte belastat med någon skuld (parkeringsböter, tullavgifter, restskuld, skatt mm).
-Försäljningspriset uppgår till minst 40 000 kronor.

Säljaren ansvarar för att utföra Cardiatestet hos Cardias testpartners, se ovan punkt 4. Säljaren ansvarar även för att lämna fullmakt till Cardia enligt punkt 11. I det fall att kreditgivaren kräver en fysisk fullmakt i original är det säljarens skyldighet att se till att sådan utfärdas.

Säljaren ansvarar för att annonsera bilen valfri marknadsplats med hänvisning till Cardiaprotokollet.

14. Köparens ansvar

Det är Köparens ansvar att:

-Provköra och undersöka bilen.
-Läsa igenom och godkänna Cardiaprotokollet för bättre fordonskännedom.
-Godkänna villkoren för köp av bilen via applikationen.
-Betala in aktuell köpeskilling.

Köparen kan behöva komplettera sina uppgifter vid finansiering eller direktbetalning av köpeskillingen. Kompletterande uppgifter kan exempelvis vara anställningsintyg, ägaren till utbetalningskonto m.m.

15. Användares ansvar

Användare förbinder sig att endast använda applikationen på sätt som uttryckligen anges i Villkoren.

Användare ansvarar för att dennes användning av applikationen inte strider mot tillämplig lagstiftning eller god sed.

Användare åtar sig att vid behov uppdatera personuppgifter och övriga uppgifter som användare registrerat i applikationen. Detta kan ske direkt i applikationen eller genom att skriftligt meddelande skickas till Cardias kundservice med uppgift om de uppgifter som ska ändras.

16. Ingen ångerrätt

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är inte tillämplig vid försäljningar via Applikationen och således föreligger ingen ångerrätt enligt nämnda lag. Lagen är bland annat inte tillämplig på grund av att viktiga delar av försäljningsprocessen inte sker på distans, såsom provkörning, avlämnande och undertecknande av köpekontrakt.

17. Friskrivningar och ansvar

Cardia ansvarar inte för att applikationen alltid fungerar. Applikationen kan till exempel vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll, service och/eller av annan anledning vara ur funktion. Användningen av applikationen sker på eget ansvar och på egen risk. Cardia ansvarar således inte för avbrott, försening i överföring, fel på Internet- eller telekommunikationer eller stöld eller förstöring av eller obehörig anslutning till, eller ändring av, Användares kommunikation. Cardia ansvarar inte heller för andra tekniska fel eller andra problem som kan uppstå, till exempel i något telekommunikationsnät, datasystem, server eller hos användare. Vidare ansvarar inte Cardia för tryckfel i applikationen, eller för förvanskning eller förlust av Användares information i applikationen.

Vid planerade driftstopp under kontorstid kommer användare informeras om detta minst 2 dagar i förväg genom avisering i applikationen.

Cardia har inget ansvar för de bilar som ännu inte saluförs i applikationen, dvs bilar som inte har registrerats i applikationen eller som saknar Cardiaprotokoll. Cardia ansvarar inte för bilens annonsering även fast fordonet har genomgått vårt Cardiatest, Cardia ansvarar inte för att objektsbeskrivningen av ett Fordon är korrekt och att Säljarens användning av applikationen inte strider mot tillämplig lagstiftning eller god sed.

Cardia ansvarar inte heller för produkter och tjänster som levereras av testpartners. Användares eventuella reklamationer och andra krav ska alltid riktas direkt mot Cardia.

I en försäljning via applikationen är Cardia mellanhand och den som juridiskt äger Fordonet vid tillfället för kreditansökan, avlämnande samt undertecknande av köpekontrakt m.m. Detta medför att Cardia träder in i det ansvar som en näringsidkare har enligt lag vid försäljning av lös egendom. Därtill ansvarar Cardia för att Cardiatestet är utfört och publicerat innan försäljning och att säljaren innehar erforderlig äganderätt till Fordonet.

Cardia åtar sig inte att granska den information som Användare publicerar på bilens annons, dvs. objektbeskrivningen. Cardia förbehåller sig dock rätten att granska införd information och att härvid fritt när som helst avlägsna information i Applikationen, samt att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra vidare spridning av information, som enligt Cardias åsikt är olämplig eller kan anses stå i strid med Villkoren, tillämplig lagstiftning eller god sed. Cardia förbehåller sig även rätten att röja information i applikationen för att följa tillämplig lagstiftning eller beslut från myndighet.

Cardia är alltid befriat från ansvar gentemot användare om Cardia förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Cardias kontroll eller förmåga som Cardia inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående, och vars följder Cardia inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Cardia förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

18. Personuppgifter och cookies

Personuppgifter är bl.a. kontaktuppgifter och information som innehåller uppgifter om Användares identitet. För att kunna registrera sig i Applikationen krävs att Användares personuppgifter lämnas ut till Cardia som kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla dessa personuppgifter, inkluderande men inte begränsat till personnummer, enligt vad som beskrivs i dessa Villkor och i Applikationen. Uppgifterna är nödvändiga och behandlas för att Cardia och dess samarbetspartners ska kunna tillhandahålla tjänster via Applikationen och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden mot Användare och utöva sina rättigheter. Cardia kommer även automatiskt att inhämta vissa andra uppgifter om Användare som uppgifter om användning av och inloggning på Applikationen, konsumtionsmönster och IP-adresser. Vidare kan information inhämtas genom användandet av s.k. cookies, i enlighet med nedan. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär, i syfte att analysera och utveckla Applikationen och de produkter och tjänster som tillhandahålls av Cardia eller av Cardias samarbetspartners samt för statistiska ändamål.

Användare lämnar sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna behandlas av Cardia enligt ovan och att Cardia kan överföra personuppgifterna till annan Användare som är part i Användares försäljningstransaktion, t.ex. potentiella Köpare.

Användare ansvarar för att av Användare i Applikationen uppgivna personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Användare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, att kräva rättelse av felaktiga uppgifter samt att återkalla samtycke till behandling för direkt marknadsföring, inbegripet att ta del av erbjudanden, genom att kontakta Cardias kundservice. Vad som nu sagts gäller även sådan personuppgiftsbehandling som utförs av Cardias samarbetspartners.

Cookies förekommer på vissa ställen i Applikationen. Cookies är små textfiler som lagras temporärt i datorns minne eller lagras på hårddisken när Applikationen används. Cookies används bl.a. för att göra Applikationen lättare att använda för Användare. Cookies hjälper till att minska bearbetningstiden för vissa applikationer eftersom datorn har lagrat information från tidigare besök för framtida besök. En Användare kan själv välja att tillåta eller stoppa cookies. Normalt accepterar webbläsare cookies automatiskt, men de kan stoppas genom att man förändrar inställningarna. Om en Användare väljer att inte acceptera cookies, kan Applikationen sluta att fungera på avsett sätt.

Ytterligare information om Cardias användning av cookies och hantering av personuppgifter finns i Cardias integritetspolicy som finns tillgänglig att läsa i Applikationen.

19. Förändringar i villkoren

Eventuella förändringar i dessa Villkor meddelas via applikationen till användarna. Cardia genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till Användarna.

Om en användare inte godtar en ändring har användaren rätt att, fram till dess att ändringen börjar gälla, skriftligen säga upp sitt konto i applikationen till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har användare inte nyttjat sin rätt att säga upp kontot är ändringen bindande för användaren.

Oaktat vad som anges ovan äger Cardia alltid rätt att utan föregående avisering ändra bestämmelse i dessa Villkor om detta föranleds av ändringar i svensk eller i förekommande fall utländsk rätt.

20. Överlåtelse av ansvar

Användares konto på applikationen är personligt. Användare har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under villkoren till annan. Cardia har dock rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren till annat bolag.

21. Avtalstid och uppsägning

Dessa villkor träder i kraft när användare registrerat sig i vpplikationen och gäller tills vidare. Användare eller Cardia kan säga upp användares konto i applikationen med en uppsägningstid om en (1) månad. Uppsägning kan av användaren göras direkt i applikationen eller skriftligen via mail till kontakt@cardia.eu. Uppsägningen träder i kraft 1 månad efter att uppsägningen har skickats in.

Cardia äger rätt att stänga av eller säga upp en användares konto på applikationen till omedelbart upphörande om användare begår ett väsentligt brott mot bestämmelse i dessa Villkor. Underlåtenhet att betala avgifter eller köpeskilling för bilen i enlighet med dessa villkor ska alltid anses som ett väsentligt brott mot villkoren.

Har Cardia sagt upp användares konto i applikationen har Cardia rätt att med omedelbar verkan avsluta användares tillgång till applikationen samt avlägsna användares information i applikationen. Användare förbinder sig att inte rikta anspråk gentemot Cardia i anledning av sådan avstängning, avlägsning eller hävning.

22. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor.

Tvist i anledning av villkoren ska slutligt avgöras av svensk domstol, där Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Konsumenter kan även få tvister med anledning av villkoren prövade av ARN. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se

Samarbetspartners